มะม่วงเป็นผลไม้เขตร้อนไม่สามารถเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิต่ำได้ ทำให้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ปัจจุบันการส่งออกผลมะม่วงสดไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้การขนส่งทางอากาศ ทำให้มะม่วงจากประเทศไทยมีราคาสูงไม่สามารถแข่งขันกับมะม่วงจากประเทศอื่นๆ ได้ การเก็บรักษาผลผลิตในสภาพอุณหภูมิต่ำสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้ แต่มะม่วงเป็นผลไม้เขตร้อนมักจะเกิดอาการสะท้านหนาว                   ถ้าเก็บรักษาควรรักษาอุณหภูมิ 13 ± 2 องศาเซลเซียส